Comhráite Aeráide 2022

Closed 3 Oct 2022

Opened 25 Jul 2022

Overview

Ní féidir linn é seo a dhéanamh gan tú! 

In Éirinn, gheall Clár an Rialtais 2020 (PfG) d'Éirinn astaíochtaí carbóin a laghdú 51% faoi 2030 agus a bheith ina tír atá neodrach ó thaobh carbóin de tráth nach déanaí ná 2050.

Ciallaíonn sé sin gur gálaghdú millteanach ar an méid gáis ceaptha teasa a scaoiltear isteach san atmaisféar agus go ndéantar é a chothromú leis an méid a bhaineann leis antalamh, an fhoraoiseacht nó an teicneolaíocht as. Má éirímid inár sochaí athléimneach ó thaobh na haeráide de, cabhróidh sé linn déileáil leis na tionchair a bheidh ag athrú aeráide.

In 2021, ritheamar an tAcht um Ghníomhú Aeráide agus um Fhorbairt Ísealcharbóin (Leasú) 2021, ina leagtar síos, den chéad uair riamh, an sprioc atá againn a bheith ina sochaí atá neodrach ó thaobh carbóin de faoi 2050 sa reachtaíocht. 

In 2021 d'fhoilsíomar Plean Gníomhaithe ar son na hAeráide 2021 arb é an treochlár é seo a bhaint amach. 

Cliceáil anseo chun an suirbhé a dhéanamh

Chun go mbeidh an t-aistriú seo á dhéanamh beidh ar an rialtas, ar ghnó, ar phobail agus ar dhaoine aonair oibriú le chéile chun beartais, nuálaíochtaí teicneolaíochta agus córais agus bonneagair nua agus uaillmhianacha a sholáthar. 

Éileoidh sé seo athruithe ar iompraíochtaí aonair lena n-áirítear an chaoi a n-oibrímid, ár dtithe a théamh, taisteal, ár mbia a tháirgeadh, earraí agus seirbhísí a ithe, agus ár ndramhaíl a bhainistiú. 

Tá Éire tiomanta don todhchaí seo a bhaint amach trí aistriú cóir, rud a chiallaíonn go n-éistfear le gach guth ar bhealach cothrom agus comhionann, agus go gciallóidh deiseanna nua nach bhfágfar aon duine ar lár.  

Cad iad na Comhráite Aeráide? 

Bhunaigh Rialtas na hÉireann an an tIdirphlé Náisiúnta ar Ghníomhú ar son na hAeráide (CNGA) chungach duine sa tsochaí a chumasú chun cabhrú linn an Plean Gníomhaithe ar son na hAeráide bliantúil a chomhdhearadh. Tá trí phríomhaidhm ag an CNGA: 

  • Inniúlacht aeráide agus tuiscint ar an athrú aeráide a fheabhsú. 

  • Rannpháirtíocht ghníomhach i ngníomhú ar son na haeráide a mhaoiniú, a thacú agus a chumasú ar gach leibhéal. 

  • Léargas a ghabháil ó ghníomhaíochtaí  rannpháirtíochta agus taighde sóisialta agus iompraíochta a dhéanamh. 

Cuirtear an CNGA ar fáil trí chlár bliantúil imeachtaí atá dírithe ar ár gComhráite faoin Aeráid.  

In 2021 chuamar i dteagmháil le breis agus 3,800 duine. Fuaireamar amach go bhfuil athruithe á ndéanamh ag daoine áirithe cheana féin, agus bhraith daoine eile nach bhfuil faisnéis, eolas, acmhainní nó cumas acu. Chuala muid go n-iarrann daoine go léireofaí 'smaointeoireacht chomhcheangailte' agus 'beartais uaillmhianacha' 'an áit a bhfuil cónaí orthu'. Foilsíodh na torthaí seo inár dTuarascáil um Chomhráite faoin Aeráid.

Chuir na léargais seo bonn eolais go díreach faoin bPlean Gníomhaithe ar son na hAeráide 2021 agus faoin CNGA. 

Ní thógann sé ach 10 nóiméad de do chuid ama chun difríocht mhór a dhéanamh! 

Táimid ag tógáil i mbliana ar an méid a d'fhoghlaimaíomar anuraidh, táimid ag cinntiú go rachaimid i dteagmháil le daoine ar fud na hÉireann ar fad, go háirithe iad siúd a dtéann ár n-aistriú go neodracht carbóin i bhfeidhm orthu. Is é an aidhm atá againn an Plean Gníomhaithe ar son na hAeráide a dhéanamh inrochtana do chách. 

Tugtar cuireadh duit a bheith páirteach sa Chomhrá seo faoin Aeráid 2022 agus do thuairimí a roinnt maidir le gníomhú ar son na haeráide an Rialtais agus conas is féidir leis tacú leat gníomhú ar son na haeráide i do shaol féin. Tacóidh do thuairimí linn Plean Gníomhaithe ar son na hAeráide 2022 a fhorbairt. 

Ní gá duit a bheith i do shaineolaí aeráide chun go mbeadh meas ar do thuairim, ba mhaith linn cloisteáil ón oiread daoine agus is féidir agus rinneamar iarracht na ceisteanna a dhéanamh chomh simplí agus is féidir. Má tá ceisteanna agat, b'fhéidir go mbeadh an Treoir ar Bhéarlagair Aeráide úsáideach duit. 

Tá an Comhrá faoin Aeráid á dhéanamh de réir rialacha dochta cosanta sonraí, agus ar an gcúis seo níl sé oscailte ach dóibh siúd os cionn 16 bliana d'aois.